• اسلاید1
  • 1

تحقق اهداف سند چشم انداز کشور در افق 1404 جز از مسیر دانايي محوري واقدامات دانش پايه میسر نبوده و متولیان توسعه کشور در کلیه ابعاد انساني، اقتصادي واجتماعي و فرهنگي، لازم است ايجاد و تقويت مستمر کارآفريني را به عنوان يکي ازاصلي ترين راهبردهاي رسیدن به اهداف توسعه اي کشور و دستیابي به جايگاه برتر و سهم قابل توجه از اقتصاد و بازار جهاني و منطقه اي، در دستور کار خود قرار دهند.

امروزه سازمانها و بنگاه هاي کسبوکار کشور بايد با چالشهاي عمدهاي دست و پنجه نرم کنند، براي بقا و ماندگاري اين سازمانها در محیط متلاطم امروزي ضروري است که بنگاههاي خصوصي و دولتي کارآفرين، خلاق و نوآور باشند تا به صورت پايدار بتوانند خلق ارزش و ايجاد ثروت نموده و در نتیجه موجبات افزايش ثروت و قدرت کشور را رقم زنند.

هدف فصلنامه شاخص کارآفريني ارائه مشاورههاي تخصصي لازم به مستعدان کشور و جامعه علمي براي تقويت و توسعه نظام خلاقیت و نوآوري است.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 23 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره بیست وسوم این فصلنامه می خوانید:

  • متاورس و کاربرد آن در کارآفريني آموزشي 

  • بررسي رابطه تلفیق بین مدرسه و کار با تمرکز بر يادگیري در محل کار

  • تأثیر مديريت هزينه بر عملکرد کنترلي بودجه حسابداري مديريت
  • ابعاد مختلف مديريت کیفیت جامع
  • مديريت پیامدهاي بدبیني سازماني

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 2 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 02188939478 تماس حاصل فرمائید.