• اسلاید1
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارآفريني از محورهاي اصلي رشد و توسعه است و از نظر برنامه ريزي توسعه اقتصادي وتوسعه پايدار داراي اهمیت است به اين دلیل که موجب اشتغال و ارزش آفريني و پر شدن خلأها و شکافهاي بازار کار مي شود. امروزه در عرصه جهاني، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرينان منشأ تحولات بزرگي در زمینه صنعتي، تولید و خدماتي شدهاند و از آنان نیز به عنوان قهرمانان ملي ياد مي شود، چرخهاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه کارآفريني به حرکت درميآيد

کارآفريني آنچنان که انتظار ميرود در ايران رشد و گسترش نیافته و همواره به دلیل برخي موانع و چالشها با مشکلاتي رو به رو است. اين چالشها در شماره 22 فصلنامه علمي پژوهشي شاخص کارآفريني مطرح شده و با هدف برداشتن گامي هر چند کوچک در راستاي انعکاس نتايج مطالعات انجام شده منتشر مي شود.

هدف فصلنامه شاخص کارآفريني ارائه اطلاعات مفید و کاربردي براي مديريت کسب وکارها در دنیاي نوين است.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 22 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره بیست و دوم این فصلنامه می خوانید:

 

  •  نقش ساختار سازماني در کارآفريني دانشگاه نسل سوم

  • فرصتها و تهديدات بالقوه مهاجرت نخبگان
  •  بررسي رابطه بین برنامه آموزش علمي کاربردي و نیازهاي صنعتي.

  • هماهنگ سازي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي کسب وکار سازمان
  • اثرات بحران کوويد 15 بر صنعت گردشگري در جهان
     

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 2 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 02188939478 تماس حاصل فرمائید.