• اسلاید1
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار شماره بیست و يکم فصلنامه شاخص کارآفريني، مصادف شده با هفته جهاني کارآفريني (GEW ) که بزرگترين رويداد هماهنگ براي ترويج و ترفیع کارآفريني در جهان است و هر سال در بازه زماني 4 تا 8 نوامبر برگزار ميشود.در اين رويداد هماهنگ، با تشويق افراد تلاش ميشود تا نسل جديدي از کارآفرينان به راهاندازي کسب وکار فکر و کسب وکار شخصي خود را آغاز کنند. عقیده بسیاري بر اين است
که اين کمپین عظیم جهاني ميتواند باعث ترفیع جايگاه کارآفريني در اذهان و افکار گرديده و مشوقي براي راهاندازي کسب وکار توسط عموم جامعه شود.


اين رويداد مراسمي براي ارج نهادن به نوآوران و خالقان اشتغال است. کساني که ايدههاي خود را حیات بخشیدند و کسبوکاري را پايه گذاري کرده و باعث رشد اقتصادي در کشور خود و توسعه رفاه انساني شدند.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 21 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره بیست و یکم این فصلنامه می خوانید:

  • همسو با هفته جهاني کارآفريني
  • تبیین و مفهومسازي کارآفريني بر رشد شرکتهاي کوچک در اصفهان..
  • پیادهسازي مديريت دانش و چالشهاي پیش رو در سازمان صمت اصفهان
  • ارائه الگويي براي توسعه عملکرد شغلي در سازمان تأمین اجتماعي.
  • راهکارهاي افزايش صادرات غیرنفتي در استان اصفهان
  • نقش شبکههاي اجتماعي در قصد خريد مشتريان..

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 2 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 02188939478 تماس حاصل فرمائید.