• اسلاید1
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

کارآفرینی نوین نوع جدیدی از اکوسیستم کارآفرینی یا همان هسته شتاب دهنده است و به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارد. کارآفرینی به منزله یک مداخله راهبردی می تواند فرایند توسعه را تسریع بخشد و به این ترتیب، کارآفرینی به عنوان وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و ابزاری برای تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی می گردد.

هدف از انتشار این شماره از فصلنامه نشان دادن گوشه ای از موضوعاتی مانند تاثیر جهت گیری استراتژی کسب وکار بر عملکرد شرکت ها، طراحی الگوی توسعه رهبری استراتژیک در رسانه های خبری و تغییر روند کارآفرینی پس از COVID-19 با توجه به تقاضای بازار است.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 20 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره بیستم این فصلنامه می خوانید:

  • شناخت متغیرهاي چندگانه مؤثر بر مهاجرت نخبگان کشور
  • آمادگي دانشجويان دورههاي کاربردي براي تلفیق تجارب در محیطهاي آموزش
  • تأثیر جهتگیري استراتژي کسب وکار و .... بر عملکرد شرکتها
  • طراحي الگوي توسعه رهبري استراتژيک در رسانههاي خبري
  • مروري بر تاريخچه بیماريهاي همهگیر و تأثیرات اقتصادي آنها بر جوامع
  • روند کارآفريني تغییريافته پس از COVID-19 با توجه به تقاضاي بازار 
  • گردشگري و تأثیرات کوويد 19 بر آن صنعت

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 2 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 02188939478 تماس حاصل فرمائید.