• فرارسیدن محرم، ماه خون و قیام تسلیت باد
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف رسمی کارآفرینی، فرایند شروع یک تجارت یا سازمان برای سود آوری یا تامین نیازهای اجتماعی است. رویکرد فصلنامه حاضر توجه به ابعاد مختلف علم کارآفرینی است. محورهای مورد بحث در این فصلنامه آموزش نوین و ترکیبی، تجربه دیگر کشورها در آموزش کارآفرینان حرفه ای، مهاجرت نخبگانی که بالقوه کارآفرین اند، بازاریابی در بانکداری و نهایتا موضوع بسیار حیاتی اقتصاد دریایی که در دولت جدید (سیزدهم) باید در اولویت برنامه های اقتصادی خود قرار دهد پرداخته شده است.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 19 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره نوزدهم این فصلنامه می خوانید:

  • ارائه مدل پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم
  • روندها و چالش های توسعه آموزش و پرورش مداوم حرفه ای در روسیه
  • خلاقیت، نو آوری و توسعه کارآفرینی با آموزش کارکنان در رویکردی نوین
  • فرار مغزها یا چرخش نخبگان؟ آسیب ها و منافع ملی
  • بازرایابی در بانکداری نوین
  • کمربندی به نام جاده ابریشم دریایی

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 7 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 03136701031 داخلی 141 تماس حاصل فرمائید.