• اسلاید1
  • 1

تاریخ و ساعت برگزاری:

چهارشنبه ها
از 97/06/14
ساعت 17 الی 20
مدت زمان: 15 ساعت

با اعطاي مدرك معتبر

سرفصل های دوره

اصول و مبانی ارتباطات اثربخش
راهکارهای جذب و حفظ بیماران
مدیریت بر تعارضات بیماران
ایجاد تجربه خوشایند برای بیماران
شناخت و روانشناسی بیماران
چیدمان و ارگونومی مطب


مدرس: دکتر شهرام شفیعی

دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA
مدرس و مشاور حوزه بازرگانی، بازاریابی و فروش
مدرس و مشاور حوزه مدیریت پزشکی