• عید فطر مبارک
  • 1

آسیب شناسی و تبیین ابعاد مدل بلوغ قابلیت کارکنان (P-CMM)

محمد مهدی رشیدی و آی ناز اسراریان

چکیده

امروزه مدیران می دانند که در هر حوزه ای از تجارت توانایی رقابت آن ها مستقیماً به توانایی شان در جذب، پروزش، انگیزش، سامان دهی و حفظ افراد مستعد، بستگی دارد. توجه به منابع انسانی در سازمان ها طی سال های اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان هی پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند می دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای منابع انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت ، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده اند. توسعه سازمان یک برنامه عملی مبتنی بر اطلاعات دقیق پیرامون مشکلات جاری، فرصت ها و اثرات فعالیت ها در جهت حصول به اهداف است. بنابر این، احتیاج  مبرمی به یک سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را آسیب شناسی یا علت یابی می گویند.الگوی بلوغ قابلیت های کارکنان ابزاری است که به مدیران کمک می کند تا مسائل جدی مربوط به افراد را در سازمان خود به خوبی مطرح کنند. ویژگی منحصر به فرد الگوی بلوغ قابلیت های کارکنان، چهارچوب مرحله ای آن برای معرفی اقدامات موفق و بهبود مستمر آن هاست.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، مدل بلوغ قابلیت، قابلیت های کارکنان، ارتقای منابع انسانی

 

 جهت تهیه نسخه کامل چاپی این مقاله می توانید با شماره تلفن 03136701031 داخلی 141  ویا تلفن 02188939478تماس حاصل فرمائید.